Info-Mac Archive Downloads: dev/src/ SourceCode

Back to dev/src/ SourceCode

MacConics Source Code - C++ (conics-cpp.hqx)

Download conics-cpp.hqx (65,020 KB)


From: aidan@xanadu.kublai.com (Aidan Cully)
Subject: MacConics Source Code - C++

This is the full source code to the Conic sections program, written in C++.